پروانش

  • درجه حرارت و تأثیر آن بر مواد مؤثره گیاهان دارویی

    درجه حرارت یکی از عوامل محدود کننده رویش گیاهان است و تأثیر بسزایی در رویش و گسترش آن ها دارد، به طوری که شکل برگ ها و ساقه های بعضی از گیاهان معرّف درجه حرارت محل رویش آن هاست.

  • آشنایی با گیاه دارویی پروانش Cathrantus roseus

    استفاده از پروانش در اروپا به ۳ تا ۵ سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. به علت وجود الکالوئیدهای ارزشمند در پیکره رویشی و ریشه پروانش دراثر فارماکویه ها به عنوان یک گیاه دارویی مهم معرفی و خواص آن نیز بیان شده است. این گیاه به دلیل داشتن الکالوئدیهای “وینبلاسین” و “ونیکرسیستن” که هر دو اثر انتی نیوپلازی دارند در صنایع داروسازی اهمیت بسیار دارد.