پرداخت تسهیلات برای راه اندازی بارانداز گیاهان دارویی