ویژگی های بیوشیمیایی گیاهان دارویی

  • ویژگی های بیوشیمیایی گیاهان دارویی و معطر

    ویژگی های بیوشیمیایی گیاهان دارویی و معطر شامل مواد مؤثره، ماده ی قابل استخراج، خاکستر، میزان تلخی، فعالیت تجزیه کنندگی گلبول های قرمز خون، شاخص تورم و شاخص ایجاد کف می باشند.