همایش تولید و فرآوری گیاهان دارویی در روستای شیبلو