هسپریدین و نارنجین

  • اثر ضدّ توموری فلاونوئیدهای مرکبات

    محققان اثرهای ضدّ توموری سرطان در فلاونوئیدهای هسپریدین و نارنجین موجود در مرکبات را در سرطان سینه که رایج ترین سرطان در زنان است، نشان داده اند.