نوشیدنی مضر اما مفید

  • نوشیدنی مفید اما مضر برای دندان ها

    در حالیکه برخی از افراد مصرف لیمو ترش را به همراه نوشیدنی های گرم عادت خوب غذایی تلقی می کنند اما مطالعات نشان داده که این نوع مصرف ، منجر به آسیب دندان ها می شود.