نهالستان کرج

  • اختصاص ۲ هکتار از نهالستان کرج به کشت گیاهان دارویی

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز گفت: با توجه به اینکه اغلب مرتع داران تک شغله هستند، کشت گیاهان دارویی می تواند به عنوان شغل دوم آنها منبع مناسبی برای درآمدزایی محسوب و منجر به بهبود اقتصاد خانوار آن ها شود.

  • مرتعداران البرز گیاهان دارویی کشت کنند

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اقلیم مناسب البرز برای تولید گیاهان دارویی، از مرتعداران، پرورش دهندگان گل و گیاه و زارعان این استان خواست نسبت به گشت گیاهان دارویی برای درآمدزایی و جهش تولید اقدام کنند.