منع مصرف برخی از گیاهان در دوران بارداری

  • منع مصرف برخی از گیاهان در دوران بارداری

    تراتوژن ها به عوامل آسیب زای رشد جنین در دوره بارداری گفته می شود که برخی از آن ها از سد جفتی عبور کرده و بر دوره های تکوینی تأثیر سوء می گذارند و سبب ایجاد ناهنجاری می شود.