مصوبات سفر رییس جمهور

  • ساخت شهرک گیاهان دارویی در قزوین

    رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ساخت شهرک گیاهان دارویی و پارک علم و فناوری کشاورزی در قزوین به عنوان نیازهای مهم استان در حوزه کشاورزی و مصوبات سفر رییس جمهور در دستور کار است.