مشکلات زعفران کاران

  • بی عدالتی قیمت زعفران در بازارهای داخلی و خارجی

    قیمت زعفران در بازارهای داخلی و حتی بازارهای هدف صادراتی عادلانه نیست و زعفران کاران تنها بخشی از ارزش زحمات خود را در تولید ارزشمندترین محصول کشاورزی دریافت می کنند که این موضوع منصفانه نیست.