مزاياي اقتصادي – دارويي بادرشبو براي آذربايجان غربي