مرکز جامع آزمایشگاه های تحقیقاتی مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی