مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

  • احیای گونه های بومی اردبیل

    نمونه‌های گیاهی از ۱۸۹ گونه اندمیک و بومی گیاهان دارویی شمالغرب کشور در قالب طرح احیا و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور در اردبیل شناسایی و جمع‌آوری شد.