مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

  • رفع بیکاری در چهار محال و بختیاری با کشت گیاهان دارویی

    یکی از راهکارهای مناسب برای رفع معضل بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری کشت گیاهان دارویی است و کارشناسان براین باورند که تکمیل زنجیره تولید تا مصرف در این بخش می‌تواند ارزش افزوده مناسبی برای اقتصاد منطقه ایجاد کند.