مبارزه با علف های هرز

  • دقّت در انتخاب صحیح نوع علف کش ها

    در طول رویش گیاهان دارویی، مبارزه با علف های هرز ضروری است؛ به طوری که نابود کردن آن ها نه تنها باعث سرعت یافتن رشد و نمو گیاهان می شود، بلکه جمع آوری محصول را آسانتر می کند و کیفیت دارو را نیز افزایش می دهد. کاربرد علف کش های مناسب باعث به دست آمدن محصولی فراوان و تمیز می شود.