مبارزه با حشرات به کمک گیاهان دارویی

  • مبارزه با حشرات به کمک گیاهان دارویی

    گیاهان دارویی به روش های مختلف جهت دفع حشرات مورد استفاده قرار می گرفته است. این روش ها شامل استعمال خوراکی، استعمال روی بدن یا لباس و انواع استعمال های خارجی است.