مبارزه با حشرات

  • مبارزه با حشرات به کمک گیاهان دارویی

    گیاهان دارویی به روش های مختلف جهت دفع حشرات مورد استفاده قرار می گرفته است. این روش ها شامل استعمال خوراکی، استعمال روی بدن یا لباس و انواع استعمال های خارجی است.

  • روش های کنترل حشرات با استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی ایران

    در طب سنتی مواد دور کننده حشرات بیشتر از مواد کشنده مورد نظر بوده اند. همچنبن برپایه این اطلاعات تعدادی از گیاهان مانند ترمس و حنظل با تاثیر بر سیستم تولید مثلی حشرات مانع تکثیر آنها می شوند. از میان گیاهان بکار گرفته شده بر ضد حشرات، گیاهان سیاهدانه، مورد، حنظل و خرزهره اهمیت بیشتری را در منابع طب سنتی بخود اختصاص داده اند.

RSS
Follow by Email