لیست اسامی علمی فلور ایران

  • اسامی علمی گونه های گیاهی فلور ایران

    با تشکر از سایت گون های ایران (جناب آقای دکتر معصومی)، لیست کامل گیاهان فلور ایران توسط شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی منتشر می گردد. این لیست از فلورا ایرانیکا و سایر فلور ها و مقالات مروری استخراج شده است و گونه های با ذکر منابع بعد از آن منتشر شده اند.