كوهسرخ

  • شهرستان کوهسرخ قطب مهم آنغوزه

    مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: شهرستان کوهسرخ مهمترین رویشگاه گیاه دارویی آنغوزه در سطح استان خراسان رضوی و کشور است‌.