قیمت هر مثقال زعفران

  • قاچاق پیاز زعفران به قیمت نابودی اقتصاد

    اکثر پیازهایی که در کشورهای همسایه کشت شده به صورت قاچاق رفته است؛ چرا که تنها در مقطعی پیازهای تولیدی فروخته شدند، از این رو به کشاورزان توصیه می‌شود که از فروش پیاز زعفران اجتناب کنند.