فلزات سنگین

 • تأثیر آلودگی سرب و نیکل بر گیاه شوید

  در پژوهشی که توسط محققان اصفهانی انجام شد، تأثیر دو فلز سرب و نیکل بر برخی از ویژگی‌های رشدی، شیوۀ فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، تغییر محتوای رنگیزه و تعدادی از متابولیت‌های ثانویه و میزان این دو فلز در ریشه و بخش هوایی گیاه شِوید مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که گیاه سیستم‌های آنزیمی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی خاصی را فعال می‌کند.

 • اندازه گیری میزان خلوص گیاهان دارویی و معطر

  جهت اندازه گیری خلوص مواد گیاهی، خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 • طرح کاشت گیاه وتیور برای جذب فلزات سنگین

  گیاه وتیور از شرایط خاص سازگاری با اقلیم های مختلف با شرایط متفاوت برخوردار است و ریشه آن سه تا چهارمتر در زمین نفوذ کرده و از طریق ساقه و ریشه فلزات سنگین موجود در آب و خاک را جذب می کند.

 • دوستی با گیاهان، راه فرار از فلزات سمی

  فلزاتی مانند نیکل، کادمیوم و روی که عدد اتمی بالایی دارند؛ اغلب در بدن انسان تاثیرات بسیار مخربی بر جا می گذارند و استفاده از میوه ها، سبزیجات و گیاهان دارویی م یتواند این اثر منفی را تا حدی خنثی کند.