فرآوری زیستی

  • روی آوردن دانشمندان به ساخت واکسن های گیاهی

    اخیرا دو دانشمند از کشورهای آمریکا و کانادا در یک مطالعه درباره روش ساخت واکسن‌ های گیاهی گفته‌اند و هدفشان از این کار را نیز کاهش هزینه‌ها و در دسترس بودن درمانی مناسب برای همه افراد مطرح کرده‌اند.