عملکرد ضد باکتریایی

  • مرزه یک منبع جهت استخراج نانوذرات نقره

    محققان اقدام به بررسی تأثیر شوری محیط کشت گیاه مرزه، روی مقدار و کیفیت نانوذرات نقره استخراج شده از این گیاه کردند که مشخص شد از اندازه و شکل ظاهری مطلوبی برخوردارند.