علوفه دام

  • کشت خارشتر در اراضی بیابانی سمنان

    معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، از کشت گیاهان مقاوم به شوری در اراضی بیابانی استان خبر داد و گفت: این امر رویکردی در مقابل خشکسالی است.