عصاره گیاه بادرنجبویه

  • اثر ضد افسردگی عصاره گیاه دارویی بادرنجبویه

    نتایج مطالعه جدیدی که توسط پژوهشگران کشور انجام شده، نشان از آن دارد که استفاده از گیاه دارویی “بادرنجبویه”، می‌تواند به میزان استفاده از برخی داروهای افسردگی در کنترل این بیماری مؤثر باشد.