طیف سنجی

 • آشنایی با روش گازکروماتوگرافی جرمی (GC-Mass)

  یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی به روش کروماتوگرافی گازی میباشد و ترکیبات پس از جداسازی با استفاده از طیف سنج جرمی شناسایی می شوند.
  دستگاه GC-Mass کاربرد گسترده ای در صنایع داروسازی ، کشاورزی، پتروشیمی و غیره به منظور جداسازی و شناسایی ترکیبات ناشناخته با نقطه جوش پایین دارند.

 • معرفی اجمالی روش کروماتوگرافی گازی (GC)

  كروماتوگرافی گازی یک روش فیزیکی جداسازی عصاره است . با تبدیل كردن عصاره مورد نظر به بخار یا گاز و ...

 • آشنایی با روش طیف سنجی با مادون قرمز

  یکی از مراحلی که انجام می پذیرد تا ساختمان شیمیایی ترکیب مشخص شود،طیف سنجی با مادون قرمز می باشد. لازم ...