طرح توسعه گیاهان دارویی از طریق واگذاری به پیمانکاران بومی یا جوامع محلی