شورای عالی زاگرس

  • گامی در جهت حفاظت از جنگلهای زاگرس

    وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق دستوری که رئیس جمهوری برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس داده است، شورای عالی زاگرس توسط سازمان جنگل‌ها تشکیل می‌شود.