شاه پسند دارویی

  • شاه پسند دارویی و فواید مصرف آن

    در اکثر منابع علمی از پیکر رویشی این گیاه به عنوان دارو یاد شده است. مواد مؤثره شاه پسند دارویی تورم و همچنین درد را کاهش می دهد.