سند راهبردی زعفران ایران

  • تدوین سند راهبردی زعفران ایران

    عضو هیات علمی و دانشیار گروه زیست فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: سند راهبردی زعفران ایران در این موسسه تدوین می‌شود.