سقط جنین با شیاف

  • خطر سقط جنین با داروهای گیاهی

    داروهای معرفی شده در این پست، داروهای قاعده آور هستند که می توانند منجر به سقط جنین هم بشوند لذا باید در مصرف آنها دقت کرد.