سالک

  • تاثیر عصاره شاه تره بر سالک

    پژوهشگران با انجام یک مطالعه حیوانی و آزمایشگاهی تاثیر عصاره آبی شاه تره را بر روی لیشمانیای پوستی یا سالک بررسی کردند.

  • عصاره ابوخلسا و بومادران در درمان سالک مؤثر هستند

    طبق نتایج یک پژوهش جدید، تمامی غلظتهای مورد بررسی عصاره ابوخلسا باعث کاهش تعداد انگل‌های لیشمانیا می‌شود، بنابراین می‌توان عصاره ابوخلسا را در تحقیقات بر روی انگل لیشمانیا و گسترش داروهای گیاهی بکار برد.