زرندیه

  • کشت فیسالیس در استان مرکزی

    برای نخستین بار در کشور گیاه دارویی “فیسالیس” یا (عروسک پشت پرده) با سطح وسیعی در شهرستان زرندیه کشت و تولید شد.