رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

  • افزایش قیمت زعفران به دلیل کاهش تولید

    رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سال گذشته به دلیل انجام نشدن کشت جدید و وضعیت بارش، دما و رطوبت، ۳۰ درصد کاهش تولید در زعفران داشتیم، بنابراین قیمت زعفران افزایش خواهد داشت.