ریشه

  • ظرفیت صادراتی شیرین بیان را توسعه دهیم

    شیرین بیان یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی در جهان است که ظرفیت های صادراتی و فرصت‌های شغلی و ارزآوری مربوط به آن ایجاب می‌کند نسبت به توسعه فعالیت ها در این خصوص،اقدامات مؤثر و سازنده تری مد نظر قرار گیرد.