رویاندن گوشت تازه در محل زخم ها

  • قطع خونریزی با گیاه انجبار

    عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انجبار برای قطع خونریزی به ویژه خونریزی شُش ها مفید است، گفت: این گیاه برای تسکین التهاب صفرا، خون و بیماری سل کاربرد دارد.