رزینوئید

  • استخراج اسانس با حلال های آلی

    روش استخراج با حلال های آلی روشی است که از چندین نوع حلال آلی برای استخراج اسانس ها و اولئورزین ها استفاده می کنند و سپس این دو را از یکدیگر جدا می نمایند.

RSS
Follow by Email