رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی