دکتر محمدکاظم سوری

  • انتشار دو کتاب جدید در مورد علم تغذیه گیاهان

    شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به استحضار علاقه مندان علم کشاورزی می رساند دو کتاب جدید با عناوین “کلاتها و آمینوکلاتها و نقش تغذیه ای آنها در گیاهان” و “فسفر در کشاورزی و محیط زیست، با تاکید بر روش های مدیریت و اندازه گیری” بتازگی توسط آقای دکتر محمدکاظم سوری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تالیف گردیده است.