دمنوش گیاه گل گاوزبان

  • از دمنوش گل گاو زبان غافل نشوید

    جوشانده و دمنوش گیاه گل گاوزبان حواس پنجگانه را تقویت کرده و بسیار نشاط‌آور، بازکننده رنگ رخسار، کاهنده غم و اندوه و ضد وحشت و اضطراب است.