دستکش جراحی

  • ساخت دستکش جراحی از کاهوی خاردار!

    مطالعات محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن نشان می دهد که می توان از شیره گیاه وحشی کاهوی خاردار، تجهیزات لاستیکی مانند چکمه و دستکش جراحی تولید کرد.