درمان دل درد نوزاد

  • خواص درمانی گیاه رازیانه

    رازیانه از قدیمی ترین گیاهان ادویه ای است. مردم یونان و روم باستان خواصّ دارویی رازیانه را می دانستند و از آن برای درمان برخی بیماری ها استفاده می کردند.