دانشگاه جهرم

  • همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی

    انجمن علمی مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جهرم، مفتخر است در راستای ارتقاء و توسعه دانش و استعدادهای کشاورزی در استان فارس و کشور، اقدام به برگزاری همایشی ملی دانشجویی تحت عنوان ” مباحث نوین در علوم باغبانی” نماید.