دانشکده داروسازی مشهد

  • اثرپذیری قابل توجه محصول «گلوکوبر۳۰۰»

    دکتر کامران شورگشتی بیان کرد: کپسول گلوکوبر یک فرآورده طبیعی حاوی عصاره تغلیظ شده ریشه و ساقه گیاه زرشک بوده و با داشتن مواد موثر متعدد از جمله ترکیب آلکالوئیدی بربرین، از طریق مکانیسم‌های مختلف به کنترل و بهبود این شرایط خطرآفرین کمک خواهد کرد.