دارچين

  • بررسی اثر روغن دارچین بر سوءهاضمه

    پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر مصرف کپسول روغن دارچین بر علائم سوءهاضمه را بررسی کردند. در این تحقیق، علائم گوارشی در هر دو گروه کپسول روغن دارچین و دارونما، کاهش پیدا کرد ولی بین این دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. ممکن است کاهش علائم سوءهاضمه به طور مستقیم به دلیل خواص دارچین نباشد.

  • معرفی داروهای گیاهی رسمی ایران (۶): آفرودیت

    برطرف کننده اختلالات ناشی از ناتوانی و کمبود تمایلات جنسی