خشک کردن گياه در شرايط نامناسب

  • عوامل مؤثر بر کاهش اثر درمانی گیاهان دارویی

    اگر نحوه آماده سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص درمانی گیاه از بین رفته یا تقلیل می یابد که این امر موجب عدم تاثیر گیاه در درمان بیماری می گردد.