خشک کردن و فرآوری گیاهان دارویی و معطر

  • اعمال پس از خشک کردن اندام های گیاهی

    برای خشک کردن اندام های مورد نظر گیاهی، باید از روش های مناسب استفاده نمود تا حداقل تأثیر نامناسب را روی کمیّت و کیفیّت مواد مؤثره گیاهان داشته باشد.