حمایت از ایده‌های نوآورانه در ۴ حوزه گیاهان دارویی