حفاظتگاه گونه های جانوری و گیاهی

  • حفظ گونه های گیاهی هورامان با عدم دخالت انسان

    در چهارمین پیش نشست تخصصی هورامان با موضوع «جغرافیا و محیط زیست» مطرح شد که بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری هورامان در صورت عدم دخالت حفظ می‌شود و باید رویکرد به سمت اکوسیستمی برود و دخالت انسانی در این منطقه متوقف شود.