جشنواره داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، صمغ های نباتی